Warning: Cannot use a scalar value as an array in /usr/home/pawel2/domains/jagodoweprzedszkole.pl/public_html/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626 Warning: Cannot use a scalar value as an array in /usr/home/pawel2/domains/jagodoweprzedszkole.pl/public_html/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627 Warning: Cannot use a scalar value as an array in /usr/home/pawel2/domains/jagodoweprzedszkole.pl/public_html/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628 Warning: Cannot use a scalar value as an array in /usr/home/pawel2/domains/jagodoweprzedszkole.pl/public_html/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

STATUT
„JAGODOWE PRZEDSZKOLE”

I. NAZWA I MIEJSCE PROWADZENIA PUNKTU
1. Nazwa : „Jagodowe Przedszkole”, zwana dalej placówką
2. Adres: ul. F.P. Schuberta 19, 52-116 Iwiny

 

II. CELE I ZADANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO I SPOSÓB ICH REALIZACJI

 • Placówka realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach prawnych wydanych na jej podstawie.
  1. Celem placówki jest:
  a. Zapewnienie wychowankom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
  b. Wspomaganie rodziny w wychowywaniu dziecka.
  2. Placówka zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i higienę, dobrą i przyjazną atmosferę wolną od agresji i przemocy.
  3. Placówka dba o rozwój wszystkich rodzajów inteligencji dziecka.
  4. Placówka stwarza rodzicom warunki partnerskiej współpracy i wspiera ich w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci.
  5. Zadaniem placówki jest:
  a. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspakajania.
  b. Zapewnianie dzieciom możliwości przebywania w grupie rówieśniczej.
  c. Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci.
  d. Przygotowanie dzieci do nauki szkolnej poprzez realizację programu spełniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego i zatwierdzonego przez MEN.
  e. Rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowywaniu i nauczaniu dzieci.
  f. Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
  g. Organizowanie w razie potrzeby rożnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  6. Uczęszczanie na zajęcia specjalistyczne wymaga zgody rodziców.

III. DZIENNY WYMIAR GODZIN W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM

 • 1. Placówka działa w godzinach od 7.00 do 17.00, od poniedziałku do piątku.
  2. Dzieci przebywają w placówce do 10 godzin.
  3. Godzina zajęć dydaktycznych w placówce wynosi 60 min.
  4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności rytmiki, nauki religii, i In. powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
  a. z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut,
  b. z dziećmi w wieku 5 lat – około 30 minut
  5. Dzienny minimalny wymiar godzin prowadzonych zajęć wynosi 3 godz. a minimalny tygodniowy wymiar godzin wynosi:
  – 12 godzin w grupie liczącej od 3 do 12 dzieci;
  – 16 godzin w grupie liczącej od 13 do 16 dzieci;
  – 20 godzin w grupie liczącej od 17 do 20 dzieci;
  – 25 godzin w grupie liczącej od 21 do 25 dzieci

IV. WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI DO „JAGODOWEGO PRZEDSZKOLA”

 • 1. Warunkiem zapisania dziecka do placówki jest:
  a. wypełnienie karty zgłoszenia.
  b. uiszczenie opłaty rekrutacyjnej zgodnie z obowiązującym cennikiem, która jest bezzwrotna i płatna jednorazowo.
  2. Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku 2,5-5 lat do jednej z dwóch różnowiekowych podgrup przedszkolnych.
  3. Liczba miejsc w placówce jest ustalana zgodnie z normami przeciwpożarowymi i sanitarnymi i nie może przekroczyć 25 osób.
  4. W miarę wolnych miejsc, dzieci będą przyjmowane przez cały rok a rodzice będą informowani o przyjęciu telefonicznie.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW

 

 • 1. Wychowankowie mają prawo do:
  a. Szacunku, życzliwości i sympatii ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych,
  jak i rówieśników.
  b. Bezpiecznych warunków pobytu w placówce zaspakajania w miarę możliwości ich potrzeb fizycznych i psychicznych.
  c. Interesujących zajęć, rozwijających ich umiejętności i uzdolnienia.
  d. Wzmacniania i podkreślania ich silnych stron, rozwijania optymizmu i postawy radzenia sobie w różnych sytuacjach.
 • 2. Wychowankowie mają obowiązek:
  a. Traktowania z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób, zarówno rówieśników jak i dorosłych
  b. Starania się, w miarę możliwości, aby radzić sobie z samodzielnym jedzeniem i ubieraniem się.
  c. Przestrzegania zasad panujących w grupie a także zasad higieny i czystości.
 • 3. Dyrektor placówki może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku gdy:
  a. Rodzice zalegają z opłatami za pobyt dziecka w placówce (po wcześniejszym wezwaniu rodziców do uregulowania należności w wyznaczonym terminie).
  b. Dziecko stwarza zagrożenie dla innych dzieci.
  c. Zatajono informacje o stanie zdrowia dziecka.
  d. Odwołanie od decyzji o skreśleniu dziecka przysługuje do Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
  4. Dzieci przebywające w placówce mogą być ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków.

VI. SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI W CZASIE ZAJĘĆ.

 • 1. Dzieci przebywające w placówce są pod opieką nauczyciela, która organizuje
  im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem pracy.
  2. Dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w placówce są pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.
  3. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
  4. Każdorazowo nauczyciel kontroluje miejsca przebywania dzieci (sala zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
  5. Nauczyciel ma do pomocy osobę na stanowisku asystenta nauczyciela.
  6. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienia dyrektora i rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. podwyższona temperatura.
  7. W przypadku choroby dziecka nauczyciele nie zapewniają opieki nad nim. Jeśli choroba zostanie stwierdzona w trakcie przebywania dziecka w placówce, rodzice zobowiązani są do bezzwłocznego odebrania dziecka.
  8. W przypadkach nagłych wszystkie działania pracowników placówki bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
  9. W placówce nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, poza udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
  10. Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p.poż, przepisów ruchu drogowego.
  11. Wycieczki i spacery poza teren przedszkola powinny odbywać się przy udziale wymaganej prawnie liczby opiekunów.

VII. WARUNKI PRZYPROWADZANIA DZIECI NA ZAJĘCIA I ICH ODBIERANIA

 • 1. Warunkiem przyprowadzenia dziecka do placówki jest dobry stan zdrowia dziecka.
  2. Dziecko może być odebrane z placówki wyłącznie przez rodziców lub osobę dorosłą, która ma do tego pisemne upoważnienie na formularzu przyjęcia lub w uzupełniającym dokumencie dostarczonym nauczycielowi przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

VIII. WARUNKI ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ DODATKOWYCH, WYKRACZAJĄCYCH POZA ZAKREES PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 • 1. Placówka może organizować wycieczki i inne zajęcia edukacyjne wykraczające poza podstawę programową za zgodą rodziców oraz za dodatkową opłatą.
  2. Wycieczką jest każde wyjście poza teren placówki.
  3. Przed każdą wycieczką rodzice ( prawni opiekunowie ) muszą być poinformowani o tym, dokąd dzieci się wybierają, i jak długo będą przebywać poza placówką.

IX. TERMINY PRZERW W PRACY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
Placówka jest otwarta przez cały rok, we wszystkie pracujące dni tygodnia z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

X. ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM

 • 1. Nauczyciele współdziałają z rodziną dziecka (prawnymi opiekunami) poprzez:
  a. Wspieranie rodziców w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci.
  b. Udostępnianie informacji dotyczących treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanego w placówce.
  c. Udzielanie rzetelnych informacji na temat zachowania, sukcesów i niepowodzeń dziecka.
  d. Rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka, a w miarę potrzeb organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  e. Korzystanie z pomocy rodziców (prawnych opiekunów) lub innych pełnoletnich członków rodzin dzieci, upoważnionych przez rodziców, w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć.
  f. Prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dziećmi.
  g. Udzielanie porad rodzicom dzieci stwarzających problemy wychowawcze.
  2. Nauczyciele mają za zadanie:
  a. Traktowanie wychowanków z szacunkiem, życzliwością i sympatią.
  b. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu w placówce i poza budynkiem przedszkola.
  c. Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z podstawa programową wychowania przedszkolnego.
  d. Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym.
  e. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci i ich dokumentowanie.
  f. Prowadzenie diagnozy gotowości do podjęcia nauki dla dzieci, które programowo mogą rozpocząć naukę w szkole.
  g. Udzielanie rodzicom i opiekunom informacji o postępach ich dzieci i wspieranie ich w działalności wychowawczej
  3. Prawa i obowiązki nauczyciela
  a. Prowadzenie dokumentacji punktu przedszkolnego, w tym dziennika zajęć i kart obserwacji pedagogicznych
  b. Systematyczne pogłębianie wiedzy pedagogicznej, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
  c. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej dziecka.
  d. Nauczyciel posiada kwalifikacje zgodne z ustawą Karta Nauczyciela.
  4. W placówce mogą być zatrudnione dodatkowe osoby, pracownicy administracyjni, pracownicy obsługi osoby do pomocy nauczyciela.
  5. Dyrektor placówki:
  a. Punktem Przedszkolnym zarządza dyrektor.
  b. W przypadku nieobecności dyrektora, może zastąpić go osoba wyznaczona przez niego.

XI. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

 • 1. Rodzice mają prawo do:
  a. Dostęp do wszelkich informacji dot. organizacji kształcenia i wychowania ich dzieci.
  b. Rzetelnej informacji o postępach i niepowodzeniach dziecka.
  c. Wsparcia ze strony nauczycieli przedszkola i innych specjalistów w razie problemów wychowawczych.
  d. Partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania, poprzez swoich przedstawicieli na sprawy przedszkola.
 • 2. Rodzice maja obowiązek:
  a. Przestrzegania niniejszego projektu.
  b. Poszanowania godności dziecka.
  c. Wzmacniania wysiłków przedszkola skierowanego na wszechstronny rozwój wychowanków.
  d. Informowaniu w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłocznie zawiadamiania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
  e. Punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
  f. Angażowania się jako partner w działania przedszkola.
  g. Informowania nauczycieli i dyrektora o wszelkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka.
  h. Terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w placówce.
  i. Spotykania się z nauczycielem na zebraniu ogólnym bądź na spotkaniu indywidualnym.